Giỏ hàng

Perfect Vietnamese Learning Program For Foreigners

(Module: Perfect Vietnamese)

Course Objectives

 • Learners, based on basic Vietnamese and advanced Vietnamese, summarize all the issues of: Vocabulary, sentence structure, context and style, expressions to use Vietnamese in the best way.
 • Learners summarize and complete their vocabulary, grammar, grammar rules, and speech patterns in a comprehensive manner that reflect the characteristics of the Vietnamese language, ensuring the correctness and appropriateness with the " using habit"”of native speakers.
 • Learners improve their ability to communicate well in life and work for academic, business, , tourism, and investment purposes.
 • Students are mastered and perfected in 4 skills: LISTENING, SPEAKING, READING, and WRITING - creating momentum to step into translation and interpretation programs to meet job requirements perfectly.
 • Learners perfect Vietnamese language to integrate into the Vietnamese community environment in a comprehensive and profound way when returning home.

Course Subjects

 • Learners who have advanced Vietnamese language skills
 • Foreigners who have advanced Vietnamese skills and are sent to Vietnam to study Vietnamese for work. They learn to serve their long-term careers;
 • Foreigners who have advanced Vietnamese skills and come to Vietnam for business and investment;
 • Foreigners who have advanced Vietnamese skills and want to learn Vietnamese to be able to take university entrance exams in Vietnam.
 • Overseas Vietnamese who return to Vietnam to live, study, and work and have advanced Vietnamese skills.
 • Learners who have learned advanced Vietnamese at HACO Vietnamese Language Center.

Teaching Methods Of Instructors

Perfecting 4 skills: LISTENING - SPEAKING - READING - WRITING

1. Listening:

 • Instructors dictate to learners.
 • Instructors let learners listen to recordings or watch videos and then ask them to rewrite.
 • Instructors ask and learners answer.

2. Speaking:

 • During lessons, learners talk to each other. Instructors talk with learners, and learners talk on topics.
 • Learners tell stories.
 • Learners learn to sing.
 • Learners can take videos of themselves and choose the one that they find the most perfect. In this way, learners are very active in training and learning. And they are also very confident

3. Reading:

 • Learners actively read newspapers, online newspapers,… They can read anywhere. Reading means understanding, from the content to the sentence structure and enriching vocabulary.
 • Learners learn to read and then recite, and read by themselves favorite passages or articles.

4. Writing:

 • Learners must take effort to write about any topic they are interested in;
 • Learners must write common letters, love letters, business letters, letters to superiors, letters to subordinates …
 • Learners must write essays on topics they like.

Learners must sum up the Vietnamese knowledge that they have learned, do comprehension exercises, practice, and do homework to be expanded, improved, and perfected to develop and enhance their skills of LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING. The essential vocabulary and grammar system and a range of common topics help students grasp Vietnamese and communicate effectively and deeply. It is a stepping stone to a translation stage (including: Translation - Interpretation)

Classes

Depending on the time and needs of learners, HACO will arrange and organize classes:

 • From 5 to 10 learners
 • From 2 to 4 learners
 • One learner

Instructors Standards

 • Teaching Vietnamese at Hanoi University, National University, University of Social and Humanities
 • Speaking in Hanoi accent without lisp or local dialects
 • Experiencing in teaching Vietnamese language for 10 years or more
 • Having love of Vietnamese and being able to convey Vietnamese in the best and most diverse way. Creating class time to attract learners to love Vietnamese as well as Vietnamese culture and people. Since then, helping learners passionate about learning Vietnamese. Motivating learners to concentrate and learn Vietnamese well in the shortest time
 • Complying with the Center's curriculum and preparing lesson plans for every class for a thoughtful and effective lesson

Testing And Assessment

 • At this level, learners must always have input tests every time they enter a course to determine their Vietnamese language so that instructors have appropriate lesson plans to meet learners’ learning aspirations. As a result, it can help save time to focus on the parts that learners need to grasp and improve.
 • After each month of learning, there are tests to assess learners’ level and propose the next program of learning.

At the end of the course, there are tests determines the score and level for issuance of VIETNAMESE COMPLETE CERTIFICATE along with the transcript and the instructors’ comments on learners during the learning process.

Learning Documents

 • The curriculum of Nguyen Viet Huong - Language Development Institute
 • The materials are prepared by instructors based on the standard curriculum of Nguyen Viet Huong, along with the development of many angles and aspects of each lesson in order to have a rich lecture to help learners increasingly love Vietnamese. Thanks to that, they work hard and actively learn Vietnamese, and that is the motivation for learners to learn Vietnamese in the most effective and fastest way..

Learning Time

Learning time: Vietnamese language classes are built to suit every learners as their learning is often dominated by work. Learning time may be:

 • 3 to 6 months. However, the longer the learning time is, the more learners will acquire Vietnamese knowledge and their skills in LISTENING, SPEAKING, READING, and WRITING will be more complete to serve their work and learning better.
 • If learners have time and focus entirely on learning, they should learn for a full period of 6 months for the course

Number of hours: 288 hours; 2 hours/session; 3 session/week

Tuition Fees And Support Policy

Tuition fees:

 • One-learner class : 9,5 USD/ h
 • Two-learner class: 8,5 USD/ h
 • Three-learner class: 7,5 USD/ h
 • Four or five-learner class: 6,5 USD/ h

Learners registering in a group of 3 to 5 are reduced 10% of tuition fees.

Kết quả hình ảnh cho liên lạc ngay

Registration

Learners can contact us directly at:

HACO VIETNAMESE CENTER - VIET NAM TRANSLATION, TRAINING, AND TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Address: No.1, Alley 68 Nguy Nhu Kon Tum, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi
ĐT: (084)35543604

Phone: (084)35543604
Fax: (084)35543915

Mobile: (084) 983820520
Email: vietnamese@dichthuathaco.vn


Chương Trình Học Tiếng Việt Hoàn Thiện

(Module: Perfect Vietnamese)

Mục Tiêu Khóa Học

 • Học viên trên cơ sở tiếng Việt cơ bản và tiếng Việt nâng cao tổng kết lại toàn bộ các vấn đề về: Từ vựng, cấu trúc câu, văn phong ngữ cảnh, các diễn đạt để hoàn thiện nằm truyền tải tiếng Việt một cách tốt nhất
 • Học viên tổng hợp hoàn thiện vốn từ, ngữ, các qui tắc ngữ pháp, các mẫu phát ngôn của các biến thể một cách tổng thể phản ánh đặc trưng loại hình tiếng Việt, đảm bảo tính đúng và thích hợp với “thói quen dùng” của người bản địa.
 • Học viên hoàn thiện khả năng giao tiếp tốt trong đời sống và công việc phục vụ tốt công việc học tập, công tác, kinh doanh, du lịch và đầu tư
 • Học viên được rèn tổng thể và hoàn thiện 4 kĩ năng: NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT – tạo đà để bước sang chương trình học biên phiên dịch đáp ứng yêu cầu công việc một cách hoàn hảo.
 • Học viên hoàn thiện ngôn ngữ tiếng Việt nhằm hòa nhập với môi trường cộng đồng người Việt một cách toàn diện và sâu sắc khi về nước phục vụ công việc

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học

 • Học viên đã có trình độ tiếng Việt nâng cao
 • Học viên cán bộ người nước ngoài đã có trình độ tiếng Việt nâng cao được cử sang Việt Nam học tiếng Việt về phục vụ công việc. Họ học có mục đích phục vụ cho nghề nghiệp lâu dài;
 • Học viên người nước ngoài đã có trình độ tiếng Việt nâng cao sang Việt Nam kinh doanh, đầu tư;
 • Học viên người nước ngoài đã có trình độ tiếng Việt nâng cao muốn học tiếng Việt để có thể thi vào các trường Đại học ở Việt Nam.
 • Học viên Việt Kiều ở nước ngoài về Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc đã có trình độ tiếng Việt nâng cao.
 • Học viên đã học tiếng Việt nâng cao tại Trung tâm tiếng Việt HACO.

Phương Pháp Giảng Dạy Của Giáo Viên

Hoàn thiện 4 kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT

1. Nghe:

 • Giáo viên đọc bài cho học viên viết chính tả;
 • Giáo viên cho học viên nghe băng, đĩa, video sau đó yêu cầu viết lại
 • Giáo viên hỏi học viên trả lời

2. Nói:

 • Trong lớp học học viên trao đổi lẫn nhau, giáo viên nói chuyện với học viên, học viên nói chuyện theo chủ đề
 • Học viên kể về một câu chuyện
 • Học viên học hát
 • Học viên có thể tự quay video và lấy cái cuối cùng mình thấy là hoàn hảo nhất trong tất cả các video. Bằng cách này, học viên rất tích cực rèn luyện và học tập. Và đặc biệt học viên rất tự tin

3. Đọc:

 • Học viên tích cực đọc báo giấy, báo mạng,… đọc ở bất cứ đâu. Đọc là phải hiểu, hiểu từ nội dung, cấu trúc câu, và luôn tăng vốn từ;
 • Học viên đọc hiểu sau đó đọc thuộc, và tự mình đọc lại đoạn văn hoặc một bài báo nào đó mà mình yêu thích;

4. Viết:

 • Học viên phải chịu khó viết, viết về bất cứ về một chủ đề nào đó mình quan tâm;
 • Học viên phải viết thư, thư tình cảm, thư giao dịch thương mại, thư gửi cấp trên, thư gửi cấp dưới…
 • Học viên phải viết luận, viết về các chủ đề mà mình thích.

Tổng hợp lại vốn kiến thức tiếng Việt đã hoc, làm bài luyện tập, thực hành, các bài tập đọc hiểu cũng như bài tập về nhà được mở rộng, nâng cao và hoàn thiện nhằm phát triển và tăng cường các kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT của học viên. Hệ thống từ vựng và ngữ pháp cần thiết cùng một loạt các chủ đề thông dụng giúp học viên nắm bắt tiếng Việt và ứng dụng giao tiếp một cách hiệu quả và sâu sắc nhất. Từ đó là bước đệm chuyển sang giai đoạn dịch thuật (bao gồm: Biên – Phiên dịch)

Lớp Học

Tùy theo thời điểm và nhu cầu học của học viên, HACO sẽ sắp xếp,tổ chức lớp:

 • Từ 5 đến 10 học viên
 • Từ 2 đến 4 học viên
 • Lớp học 01 học viên

Tiêu Chuẩn Giáo Viên

 • Đang dạy tiếng Việt tại các trường: Đại học Hà Nội, Đại học Quốc Gia, Đại học Xã hội và Nhân văn
 • Nói giọng chuẩn Hà Nội, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương
 • Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt từ 10 năm trở lên
 • Yêu tiếng Việt và có khả năng truyền tải tiếng Việt một cách hay nhất và phong phú nhất. Tạo giờ học trên lớp thu hút học viên, có sức hút để học viên yêu quí tiếng Việt cũng như văn hóa và con người Việt Nam. Từ đó giúp cho học viên say mê học tiếng Việt. Tạo động lực để học viên tập trung và học tốt tiếng Việt trong thời gian ngắn nhất
 • Tuân thủ chương trình giảng dạy của Trung tâm đưa ra và soạn giáo án mỗi giờ lên lớp nhằm có một buổi học chu đáo và hiệu quả

Kiểm Tra Đánh Giá

 • Ở trình độ này, học viên luôn phải có test đầu vào mỗi khi vào khóa học.. Nhằm xác định trình độ tiếng Việt của học viên, để giáo viên có chương trình soạn giáo án dạy cho phù hợp, đáp ứng nguyện vọng học của học viên. Nhờ đó tiết kiệm được thời gian học, tập trung vào những phần học mà học viên đang cần nắm bắt và hoàn thiện.
 • Sau mỗi tháng học tập đều có bài test đánh giá trình độ học viên, dựa vào đó để đưa ra chương trình học tiếp theo.

Cuối khóa học, có một bài thi. Bài thi này quyết định điểm số, trình độ để TRUNG TÂM CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT HOÀN THIỆN cùng với nó là bảng điểm, và nhận xét của giáo viên đối với học viên trong suốt quá trình học.

Tài Liệu Học Tập

 • Học theo giáo trình của Nguyễn Việt Hương – Viện Phát triển ngôn ngữ
 • Tài liệu do giáo viên soạn giáo án dựa trên giáo trình chuẩn Nguyễn Việt Hương, cùng với việc khai triển nhiều góc độ, khía cạnh của từng bài học nhằm có một bài giảng phong phú giúp học viên ngày một yêu tiếng Việt. Nhờ đó họ chăm chỉ và tích cực học Tiếng Việt, và đó là động lực để học viên học tiếng Việt một cách hiệu quả nhất nhất và nhanh nhất.

Thời Gian Học

Thời gian học: Lớp tiếng Việt được xây dựng cơ động để phù hợp với từng học viên do việc học thường bị công việc chi phối. Vậy thời gian học có thể:

 • 03 đến 06 tháng. Tuy nhiên, thời gian học càng dài, học viên sẽ nắm bắt kiến thức tiếng Việt được nhiều hơn. Các kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT sẽ hoàn thiện hơn. Phục vụ công việc, học tập được tốt hơn.
 • Nếu có thời gian và tập trung hoàn toàn vào học, học viên nên học cho đủ thời gian là 06 tháng cho khóa học

Số giờ học: 288h, 2h/buổi, 3 buổi/tuần

Học Phí $ Chính Sách Hỗ Trợ

Học phí:

 • Lớp học (01 học viên) : 9,5 USD/ h
 • Lớp học (02 học viên) : 8,5 USD/ h
 • Lớp học (03 học viên) : 7,5 USD/ h
 • Lớp học (04 – 05 học viên) : 6,5 USD/ h

Học viên đăng ký cùng một lúc từ 03 đến 05 học viên được giảm 10% học phí.

Kết quả hình ảnh cho liên lạc ngay

Đăng Ký

Học viên có thể liên hệ trực tiếp tại:

TRUNG TÂM TIẾNG VIỆT HACO –  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT-  ĐÀO TẠO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1, ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

Phone: (084)35543604
Fax: (084)35543915

Mobile: (084) 983820520
Email: vietnamese@dichthuathaco.vn

Gọi ngay